Nasze zadania

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2 W KRAKOWIE OS. SZKOLNE 27


Praca placówki opiera się na Rocznym Planie Pracy w zakresie realizacji  zadań placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz w oparciu o Plan Pomocy Dziecku  opracowany dla wszystkich wychowanków. W Centrum Administracyjnym Nr 2 zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi oraz  pracownicy pedagogiczni, stosownie do potrzeb oraz  w ilości niezbędnej do realizacji zadań placówki, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887 ).

OPIS WARUNKÓW LOKALOWYCH W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ
OS. SZKOLNE 27 W KRAKOWIE

Budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 3285 m2.
• Podziemia: kuchnia z zapleczem, jadalnia, 2 magazyny spożywcze, WC dla personelu. Korytarz 3 magazyny, pracownia konserwatorów, 2 WC dla uczniów, kotłownia, pralnia, szwalnia z magazynem, korytarz, WC, duże pomieszczenie, pozostałe po likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego.
• Piętro pierwsze:  sekretariat + gabinet Dyrektora C. Adm. Nr2, księgowość, 2 pomieszczenia dla administracji i obsługi, 4 klasy, pokój nauczycielski, szatnia, 1 WC dla personelu, gabinet kierownika szkoły, 1 gabinet pedagoga i psychologa szkolnego.
• Piętro drugie: 2 grupy wychowawcze, każda 10 miejsc dla wychowanków, w tym hol,  2 aneksy kuchenne, 2 łazienki z miejscem do suszenia i WC, 1 WC dla personelu, dwa pomieszczenia do cichej nauki i wypoczynku, 3 pomieszczenia dla wychowawców, 7 pokoi sypialnych (2, 3 i 5- cio osobowe).
• Piętro trzecie: 1 grupa wychowawcza – 10 miejsc, w tym 1 pomieszczenie do cichej nauki i wypoczynku, pokój wychowawców, 5 pokoi sypialnych ( 1,2 i 3 osobowe), biblioteka, 1 łazienka z miejscem do suszenia i WC, 1 WC  dla personelu, gabinet pielęgniarki i lekarza, izolatka,  1 pokój gościnny, WC z łazienką, 1 pracownia plastyczna, 1 pracownia komputerowa, 1 pracownia kulinarna, 1 pokój psychologa, 1 pokój pedagoga i pracownika socjalnego, 1 pokój terapeuty, 1 pokój starszego wychowawcy koordynatora, 2 sale konferencyjne.    

OPIS WARUNKÓW LOKALOWYCH W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ
OS. ZIELONE 25  W KRAKOWIE

Lokal o pow. 149,55 m2 mieszczący się w budynku położonym  na os. Zielonym 25 w Krakowie, użytkowany na podstawie Umowy Najmu Lokalu Użytkowego zawartej w dniu 23.03.2012 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie, a Centrum Administracyjnym Nr 2 os. Szkolne w Krakowie.
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza korzysta z:
• Pomieszczenia gospodarczego
• Korytarza
• Salonu z aneksem kuchennym
• Pokoju wychowawców
• Pięciu pokoi mieszkalnych dla 10 wychowanków (2 i 3 osobowe)
• Łazienki w WC dla wychowanków
• WC dla personelu.
Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęt AGD i RTV zgodnie z  wymogami w/w podstawy prawnej.  

W PRACY WYCHOWAWCZEJ PLACÓWKI KONCENTRUJE SIĘ
W SZCZEGÓLNOŚĆI NA:

1. Adaptacji nowych wychowanków do warunków, zasad regulaminu Placówki;
2. Podejmowaniu działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka  do rodziny bądź zapewnienia opieki w innej formie opieki zastępczej lub usamodzielnienia;
3. Zapewnieniu dzieciom kształcenia oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, jak również tworzenia warunków fizycznego, psychicznego  i poznawczego rozwoju;
4. Wpajaniu zasad konstruktywnego spędzania czasu wolnego;
5. Rozwoju  zainteresowań i uzdolnień;
6. Zapewnieniu dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych, a także zapewnienie korzystania z przysługujących  na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych;
7. Indywidualizacji oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych, socjalizacyjnych;
8. Współpracy z instytucjami mającymi za zadanie pomoc i pracę na rzecz dzieci;
9. Podejmowaniu zadań wychowawczych przygotowujących pod względem psychicznym i osobowościowym do opuszczenia placówki;
10. Umożliwieniu dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których Sąd zakazał lub ograniczył  ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
11. Poprawie poziomu kultury osobistej w kontaktach społecznych;
12. Wdrażaniu wychowanków do życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
13. placówki oraz środowiska lokalnego poprzez organizację imprez okolicznościowych,  kół zainteresowań, udział w turniejach, wycieczkach organizowanych przez Fundacje, a także inne Placówki.  
14. Wdrożeniu do czynności samoobsługowych, higieny osobistej, estetyki ubioru;
15. Wdrażaniu do pracy na rzecz placówki, dbałość o sprzęt – wystrój placówki, a w szczególności swoich pomieszczeń mieszkalnych;
16. Wyrobieniu niezbędnych kompetencji w celu przeciwstawiania się wpływom dewiacyjnego środowiska społecznego, do którego nastąpi ewentualny powrót;
17. Przygotowania dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz nauka samodzielności w życiu;     

ORGANIZACJA PRACY

1. Współpraca z organizacjami społecznymi, statutowo zajmującymi się opieką, wychowaniem, profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym,
2. Kontakty ze szkołami, Sądami, policją, kuratorami zawodowymi, asystentami rodziny itp.
3. Udział w posiedzeniach Rady Wychowawców, Zespołach ds. Okresowej Oceny Dziecka,
4. Zebrania grupy, rozmowy indywidualne, dyskusje, rozmowy wspierające i dyscyplinujące;
5. Opracowywanie tygodniowych planów pracy na grupach wychowawczych;
6. Analiza kontraktu grupy adaptacyjnej i wewnętrznych zasad  funkcjonowania placówki, w tym  punktacji, wykonywania dyżurów, porządku dnia itp.
7. Przyjmowaniem do placówki nowych wychowanków;
8. Opracowywanie rocznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych grup wychowawczych;
9. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji grupowej, porządkowanie, uzupełnianie aktualnej dokumentacji wychowanków i grupy wychowawczej;
10. Cotygodniowa kwalifikacja grupy adaptacyjnej ze specjalistami i Dyrektorem Centrum Administracyjnego Nr2

ZASPOKAJANIE POTRZEB BYTOWYCH WYCHOWANKÓW

1. Doposażenie wychowanków w niezbędną odzież, obuwie i inne przybory codziennego użytku w miarę możliwości finansowych Placówki.
2. Doposażenie w podręczniki i przybory szkolne;
3. Zaopatrzenie w najpotrzebniejsze przybory toaletowe;
4. Doposażenie pomieszczeń sypialnych grupy;
5. Zapewnienie poczucia prywatności i poczucia bezpieczeństwa;

ORGANIZACJA OPIEKI I WYCHOWANIA

1. Eliminacja zachowań agresywnych, poprzez pogadanki, dyskusje ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych, wewnętrzny system punktacji.
2. Praca nad utrzymaniem porządku w pokojach wychowanków, wspólne tworzenie dekoracji pomieszczeń grupy;
3.  Doskonalenie umiejętności praktycznych, rozwijanie hobby i zainteresowań.
4. Praca wychowawcza zgodna z planem pomocy dziecku – opracowanym indywidualnie dla każdego wychowanka;
5. Monitorowanie sytuacji szkolnej, rodzinnej i zdrowotnej, zebrania grupy, omawianie poszczególnych problemów na radach wychowawców i zespołach do spraw okresowej oceny dziecka;
6. Motywowanie do kontynuowania nauki, zdobywania zawodu;
7. Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków;

ODDZIAŁYWANIA SOCJALIZACYJNE

1.   Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
2. Eliminacja przyczyn społecznego niedostosowania, stała kontrola frekwencji szkolnej, postępów w nauce, nadzór nad uczestniczeniem wychowanków w terapii indywidualnej i grupowej;
3. Propagowanie abstynencji od substancji psychoaktywnych, prelekcje, dyskusje z wychowankami, rozmowy z rodzicami, wykonywanie testów na obecność narkotyków, badanie alkomatem;
4. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i zaburzeń społecznych, kwalifikacja   do badań specjalistycznych, arkusze obserwacji pedagogicznych;
5. Kwalifikacja do grupy otwartej;

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ

1. Oddziaływania readaptacyjne;
2. Wdrażanie wychowanków do pełnienia różnych ról społecznych;
3. Kształtowanie prawidłowych więzi koleżeńskich;
4. Ukazywanie korzyści z przestrzegania obowiązujących norm społecznych;
5. Ukazywanie pozytywnych wzorców;
6. Motywowanie wychowanków do prac użytecznych na rzecz placówki i środowiska;
7. Uczestnictwo w wyjściach zorganizowanych przez placówkę i wychowawców w grupie;
8. Eliminacja zachowań egoistycznych, poprzez zwracanie uwagi na wzajemną pomoc wśród wychowanków;
9. Uczenie kompromisu współdziałania, dzielenia się wspólnymi dobrami;

ELIMINOWANIE DESTRUKCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI WYCHOWANKÓW

1. Diagnozowanie przynależności do grup nieformalnych i podkulturowych;
2. Propagowanie abstynencji od substancji psychoaktywnych zapobieganie zniszczeniom mienia placówki i kolegów;
3. Ukazywanie korzyści z przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego;

FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Motywowanie do zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w planowaniu   i organizowaniu stałych imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w okresie szkolnym oraz okresach weekendowych, feriach zimowych i wakacyjnych. Kształtowanie kultury osobistej poprzez udział w życiu kulturalnym miasta, czytelnictwo literatury i prasy, kino, teatr. Udział z kołach zainteresowań, wycieczkach, rajdach, rozgrywkach sportowych itp. Organizacja czasu wolnego wychowanków odbywa się w oparciu o opracowany roczny harmonogram imprez Centrum Administracyjnego Nr2.

OPIEKA ZDROWOTNA

Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa ochrony zdrowia poprzez stałą opiekę pielęgniarską oraz lekarską stosowanie do deficytów zdrowotnych, opiekę psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną, w walce z uzależnieniami. Egzekwowanie przestrzegania higieny osobistej i otoczenia, organizowanie grupowych spotkań profilaktycznych ze specjalistami psychologiem i terapeutą, organizowanie dla wychowanków szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

SAMOWYCHOWANIE

Motywowanie do pracy nad sobą w celu zdobycia odpowiednich umiejętności i możliwości przejścia na grupę otwartą. Podtrzymanie jednolitego frontu wychowawczego tj. wspólne planowanie działań wychowawczych, ciągła, sprawna wymiana informacji pomiędzy pracownikami, współpraca  ze szkołą i innymi instytucjami.