O nas - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Centrum Administracyjne numer 2 w Krakowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, zostało powołane Uchwałą Nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy z dnia 12 marca 2013 roku Poz.2005).
Centrum Administracyjne Nr 2 zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla:
· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.
· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

Działalność opiekuńczo- wychowawcza organizowana jest zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, a w szczególności z:
- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887 ),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011roku Nr 292, poz. 1720),
- Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz.U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572),
- Kartą Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 roku Nr 228, poz. 1487),
- Statutem Placówki;

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, zapewnia opiekę i wychowanie chłopcom w wieku od 10 do 18 roku życia w zakresie realizacji zadań całodobowej placówki typu socjalizacyjnego:
· 30 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.
· 10 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

Do zadań całodobowej placówki należy:
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku
- dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych
- zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych , rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych
- kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, wyrównywanie deficytów rozwojowych
- przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu
- wsparcie pedagogiczne i psychologiczne oraz inny rodzaj specjalistycznej pomocy (np terapia uzależnień dla dziecka i jego rodziny )
- readaptacja społeczna dzieci niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem z zaburzeniami zachowań
.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego